વિશ્વયોગ દિન ઉજવણી નિમિત્તે વર્ષ-૨૦૨૦-૨૧

Jun 22, 2020

૨૧ મી જૂન વિશ્વયોગ દિન નિમિત્તે આપણી શાળાના શિક્ષકમિત્રોએ યોગા કરી વિશ્વયોગ દિનની ઉજવણી કરી હતી.